W y s t ą p i e n i a  n a  p o s i e d z e n i a c h  p l e n a r n y c h  KJ  w  r o k u  2020:

W y s t ą p i e n i a  n a  p o s i e d z e n i a c h  p l e n a r n y c h  KJ  w  r o k u  2019:

 • Prof. dr hab. Maciej Grochowski, Gramatyka i słownik a mówienie. Badania nad
  stopniowaniem przymiotników polskich
  (3 czerwca 2019) skrót
 • Dr hab. Agata Kwaśnicka-Janowicz, „Staropolska terminologia bartnicza (na tle
  porównawczym)” – językoznawstwo diachroniczne w perspektywie antropologicznej
  (18 listopada 2019) skrót
 • Dr hab. Helena Krasowska, dr Magdalena Pokrzyńska, Sytuacja socjolingwistyczna w środowiskach
   polskich na Bukowinie 
  skrót

W y s t ą p i e n i a  n a  p o s i e d z e n i a c h  p l e n a r n y c h  KJ  w  r o k u  2017:

 • Dr hab. Katarzyna Kłosińska, Tzw. mowa nienawiści w praktyce biegłej sądowej
  (6 marca 2017) skrót
 • Dr hab. Łukasz Grabowski, O formuliczności z różnych perspektyw językoznawczych
  (8 maja 2017) skrót
 • Prof. dr hab. Ilona Koutny (UAM), Jak język z próbówki ożywia się. Typologiczne podejście
  do języka esperanto

  (9 października 2017) skrót  
  Informacja o wystąpieniu prof. Koutny w języku esperanto więcej...

 • Dr Joanna Zaucha, Czasownikowe wykładniki fałszu z inherentną oceną działań agensa
  (25 kwietnia 2016, Sekcja Teorii Języka) skrót
 • Dr Grażyna Olszaniec, Różnorodność i oryginalność współczesnych dialektów języka 
  bretońskiego - jego siła czy słabość? 
  (6 maja 2016, Sekcja Dialektologiczna) skrót
 • Dr hab. Mikołaj Nkollo, Geneza zmiany gramatycznej we współczesnych teoriach języka
  (na przykładzie 
  zmian w gramatyce portugalskich zaimków atonicznych)
  (6 listopada 2017, Sekcja Teorii Języka) skrót

 • Dr hab. Zygmunt Gałecki (KUL), Polski gwarowy przysłówek przybośna przyboś i nazwisko Przyboś
  (20 kwietani 2018, Sekcja Dialektologiczna) skrót 
 • Dr hab. Jarosław Pietrow, Rozbieżności typologiczne w leksykografii japońsko-polskiej
  (5 listopada 2018, Sekcja Teorii Języka) skrót 
 • Prof. dr hab. Piotr StalmaszczykJęzyki i dialekty na pograniczu angielsko-celtyckim:
  historia i współczesność
  (26 kwietnia 2019, Sekcja Dialektologiczna) skrót