STANOWISKO

Prezydium Komitetu Językoznawstwa PAN

wobec Projektu ustawy o zmianie ustawy

o stopniach naukowych i tytule naukowym

oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw

(Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 13 października 2016 r.;
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12290950/12384208/12384209/dokument249576

.pdf)

       Członkowie Prezydium Komitetu Językoznawstwa PAN wyrażają negatywną opinię o Projekcie ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym... z 13 października br., podzielając równocześnie szczegółową argumentację uzasadniającą taką opinię zawartą w piśmie Komitetu Nauk o Sztuce PAN z 28 października br.
      Członkowie Prezydium Komitetu Językoznawstwa PAN są zdania, że projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego tworzy niebezpieczny wyłom w dotychczasowym jednolitym systemie awansów naukowych w Polsce, otwierając dwie równoległe, ale nie równoprawne drogi awansu: jedną stricte naukową, poddawaną wymiernym i wielostopniowym rygorom ocennym i kontrolnym, drugą — w istocie uznaniową, wyjętą spod kontroli uprawnionych do niej ciał, w tym Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Zwłaszcza w odniesieniu do stopnia doktora habilitowanego druga z tych ścieżek kariery będzie prowadzić nie tylko do wizerunkowej, ale i faktycznej deprecjacji tego stopnia naukowego, stwarzając równocześnie pole do nadużyć i rodząc w swych skutkach rozdźwięk, jeśli nie pęknięcie w środowisku pracowników nauki. Naszym zdaniem, projektowana zmiana w ustawie oddziała niekorzystnie na organizację nauki polskiej i jej rozwój. 

W imieniu Prezydium Komitetu Językoznawstwa PAN
podpis

Warszawa, 4 listopada 2016 r.