2018

  • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie nadał Profesorowi Stanisławowi Gajdzie godność doktora honoris causa tej Uczelni. Uroczystość odbyła się 20 czerwca w Częstochowie.
  • Profesor Anna Tyrpa została powołana do składu Rady ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2017

  • Profesor Piotr Stalmaszczyk został wybrany na  przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Jezykoznawczego.
  • 24 czerwca Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności wybrało Profesor Magdalenę Danielewiczową na członka korespondenta PAU.

2016

  • Senat Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie nadał Profesorowi Bogdanowi Walczakowi tytuł doktora honoris causa tej Uczelni. Uroczystość odbyła się w Dniu Edukacji Narodowej 14 października w Krakowie.
  • 12 września w czasie LXXIV Zjazdu PTJ Walne Zgromadzenie Towarzystwa nadało  Profesorom Barbarze Lewandowskiej- Tomaszczyk i  Jerzemu Bartmińskiemu tytuł Honorowych Członków Polskiego Towarzystwa Językoznawczego.

  • 18 czerwca Walne Zgromadzenie PAU wybrało dwóch członków Komitetu Językoznawstwa – Profesorów Wojciecha Chlebdę i Ryszarda Tokarskiego – na członków korespondentów Polskiej Akademii Umiejętności.
  • 15 kwietnia Profesor Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk została wybrana przez Zgromadzenie Generalne AAN na członka korespondenta Austriackiej Akademii Nauk.
  • 22 lutego z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego Prezydent RP wręczył Profesorowi Jerzemu Bartmińskiemu Medal „Zasłużony dla Polszczyzny” za działalność na rzecz krzewienia kultury i języka polskiego.

  • 1 grudnia Profesor Stanisław Gajda został wybrany przez Zgromadzenie Ogólne Akademii na członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk