Regulamin
Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk


§1

Komitet Językoznawstwa PAN, zwany dalej „Komitetem", powołany na podstawie uchwały nr 4/2014, załącznik nr 1, Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 11 grudnia 2014 r. z późniejszymi zmianami (uchwała nr 10/2015 z dnia 3 grudnia 2015 r.), działa przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN na podstawie art. 33-36 ustawy o Polskiej Akademii Nauk z 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 572, 1311, 1933 i 2260), na podstawie § 44 Statutu Polskiej Akademii Nauk z 24 listopada 2010 r., stanowiącego załącznik do uchwały nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 listopada 2010 r. z późniejszymi zmianami (uchwała nr 8/2012 z dnia 25 września 2012 r., uchwała nr 1/2015 z dnia 19 marca 2015 r.), Regulaminu trybu wyboru członków komitetu naukowego i jego organów z dnia 26 maja 2011, stanowiącego załącznik do uchwały Prezydium Polskiej Akademii Nauk nr 28/2011 z dnia 26 maja 2011 r. z późniejszymi zmianami (uchwała nr 56/2015 z dnia 22 września 2015 r, i uchwała nr 80/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r.), uchwalonego przez Prezydium PAN, oraz niniejszego Regulaminu.

§2

Komitet jest samorządną reprezentacją językoznawców z całego kraju, służącą ich integracji. Działaniem swym obejmuje językoznawstwo (ogólne, indoeuropejskie, słowiańskie ze szczególnym uwzględnieniem polskiego, germańskie, romańskie, orientalistyczne i inne).

§3

Do zadań Komitetu należy podejmowanie działań służących rozwojowi językoznawstwa, a w szczególności:

1) organizowanie zebrań z referatami przedstawiającymi osiągnięcia naukowe w zakresie językoznawstwa, sprawozdania z prac naukowych i programy badań;
2) publikowanie prac naukowych i wydawanie czasopism, a także ocena wydawnictw naukowych w zakresie językoznawstwa;
3) analiza i ocena stanu językoznawstwa, inspirowanie nowych kierunków rozwoju dyscypliny;
4) wyróżnianie najwybitniejszych językoznawców polskich, szczególnie zasłużonych dla rozwoju dyscypliny, dyplomami honorowymi Komitetu Językoznawstwa PAN, a szczególnie zasłużonych także dla pracy samego Komitetu — godnością Honorowego Członka lub Honorowego Przewodniczącego Komitetu;
5) wspieranie rozwoju językoznawców rozpoczynających karierę naukową;
6) ocena instytucji naukowych, prowadzących badania w zakresie językoznawstwa, z ich własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z organów PAN;
7) opracowywanie opinii, ekspertyz i prognoz, doradztwo naukowe, zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących języka i językoznawstwa, a mających ogólniejsze znaczenie społeczne;
8) analiza i ocena systemu oświatowego w zakresie językoznawstwa;
9) uczestniczenie w opiniowaniu kierunków polityki naukowej państwa, w tym kierunków kształcenia i rozwoju kadr naukowych;
10) współpraca naukowa z innymi komitetami naukowymi i problemowymi PAN, szczególności z Radą Języka Polskiego przy Prezydium PAN, z Komitetem Słowianoznawstwa i innymi Komitetami Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN;
11) zgłaszanie kandydatów do nagród naukowych Wydziału I PAN w zakresie językoznawstwa im. Kazimierza Nitscha, opiniowanie kandydatów na członków PAN;
12) organizowanie i współorganizowanie konferencji naukowych, współpraca z towarzystwami naukowymi, zwłaszcza z Polskim Towarzystwem Językoznawczym;
13) inicjowanie i prowadzenie współpracy z zagranicznymi organizacjami i ośrodkami naukowymi oraz realizacja zadań wynikających ze współpracy z Międzynarodowym Stałym Komitetem Lingwistów (CIPL).

§4

1. W skład Komitetu wchodzą:

1) językoznawcy, w liczbie nie większej niż 30 osób, wybrani przez środowisko naukowe zgodnie z Regulaminem trybu wyboru członków komitetu naukowego, uchwalonym przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk;
2) członkowie krajowi Polskiej Akademii Nauk oraz członkowie Akademii Młodych Uczonych, reprezentujący językoznawstwo, którzy pisemnie zgłoszą dziekanowi Wydziału PAN swój udział w pracach Komitetu;
3) członkowie honorowi Komitetu.

2. Komitet może zaprosić do swojego składu, w drodze wyboru przez zebranie plenarne, specjalistów w zakresie językoznawstwa w liczbie nieprzekraczającej 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
3. Członków Komitetu pochodzących z wyboru oraz zaproszonych specjalistów powołuje w skład Komitetu dziekan Wydziału I PAN.

§5

Kadencja Komitetu i jego organów trwa cztery lata i rozpoczyna się od dnia pierwszego zebrania w nowo wybranym składzie.

§6

1. Organami Komitetu są:

1) Prezydium Komitetu;
2) przewodniczący Komitetu.

2. W skład Prezydium Komitetu wchodzą:

1) przewodniczący i jego dwóch zastępców;
2) sekretarz;
3) członkowie Prezydium w liczbie do 7 osób.

3. Przewodniczącego Komitetu, wybranego na pierwszym zebraniu plenarnym Komitetu w nowej kadencji, powołuje Prezydium Polskiej Akademii Nauk po przedstawieniu wniosku przez dziekana Wydziału I PAN.
4. Zastępców przewodniczącego, sekretarza i pozostałych członków Prezydium Komitetu, wybranych spośród członków Komitetu na zebraniu plenarnym, powołuje dziekan Wydziału 1 PAN.
5. Sposób dokonywania zmian w składzie osobowym Komitetu i jego organów określa § 7 Regulaminu trybu wyboru członków komitetu naukowego i jego organów.

§7

1. O dyplom honorowy Komitetu Językoznawstwa PAN za wybitne zasługi dla rozwoju językoznawstwa w Polsce występuje do Dziekana Wydziału I PAN przewodniczący Komitetu nie częściej niż raz na dwa lata i jednorazowo nie więcej niż dla trzech osób po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego. Rekomendację uzyskują kandydaci, których poparła co najmniej połowa głosujących na zebraniu plenarnym i którzy zostali umieszczeni na pierwszych trzech miejscach listy rangowej.
2. Członkiem Honorowym Komitetu Językoznawstwa PAN może zostać osoba, która legitymuje się wybitnym dorobkiem badawczym w zakresie językoznawstwa, brała aktywny udział w pracach Komitetu przez co najmniej trzy kadencje i której kandydatura została zaaprobowana przez zebranie plenarne Komitetu w drodze uchwały. Godność Członka Honorowego Komitetu jest przyznawana przez Dziekana Wydziału I PAN.
3. Honorowym Przewodniczącym Komitetu Językoznawstwa PAN może zostać osoba, która legitymuje się wybitnym dorobkiem badawczym w zakresie językoznawstwa, była aktywnym członkiem Komitetu przez co najmniej cztery kadencje, pełniła funkcję Przewodniczącego Komitetu przez co najmniej dwie kadencje i której kandydatura została zaaprobowana przez zebranie plenarne Komitetu w drodze uchwały. Godność Honorowego Przewodniczącego Komitetu jest przyznawana przez Dziekana Wydziału I PAN.

4. Komitet może objąć patronatem honorowym przedsięwzięcia naukowe (kongresy, konferencje) o szczególnym znaczeniu dla dyscypliny. Wniosek organizatorów motywujący prośbę o patronat honorowy powinien zostać zaaprobowany przez Prezydium Komitetu i zatwierdzony przez przewodniczącego KJ.

§8

1. Komitet realizuje swoje zadania, o których mowa w § 3, w formie uchwał zebrania plenarnego i Prezydium Komitetu.
2. Zebrania plenarne Komitetu i zebrania Prezydium Komitetu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż trzy razy w roku kalendarzowym.
3. Zebrania zwołuje Przewodniczący — zebrania plenarne nie później niż trzy tygodnie, a zebrania Prezydium nie później niż 10 dni przed wyznaczonym terminem.
4. Przewodniczący może zwołać zebrania, o których mowa w ust. 2, na wniosek co najmniej 30% członków Komitetu.
5. Dla ważności uchwał zebrania plenarnego i zebrania Prezydium wymagana jest zwykła większość głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
6. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, o ile nie zostanie podjęta uchwała w sprawie przeprowadzenia głosowania tajnego. W sprawach personalnych podejmowane są uchwały w głosowaniu tajnym.
7. W sprawie niecierpiącej zwłoki może zostać przeprowadzone głosowanie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
8. Z zebrania plenarnego Komitetu i z zebrania Prezydium Komitetu sporządza się protokół, który podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu i protokolant.
9. Zebrania naukowe Komitetu są otwarte.

§ 9

Do zadań Prezydium Komitetu należy określanie kierunków działalności Komitetu, przygotowywanie projektów uchwał, planów pracy i sprawozdań z działalności Komitetu, wykonywanie uchwał zebrania plenarnego oraz podejmowanie decyzji w sprawach przekazanych przez zebranie plenarne Komitetu, przez Wydział I PAN lub przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk.

§ 10

Przewodniczący Komitetu zwołuje zebrania plenarne Komitetu i zebrania Prezydium, przewodniczy na nich, kieruje bieżącą pracą Komitetu i Prezydium Komitetu oraz sprawuje ogólny nadzór nad pracami prowadzonymi w Komitecie i reprezentuje Komitet na zewnątrz. W razie nieobecności przewodniczącego zastępuje go upoważniony zastępca.

§ 11

1. W ramach Komitetu działają sekcje, realizujące jego zadania statutowe, określone w § 3 niniejszego Regulaminu.
2. Liczbę sekcji i ich nazwy określa odrębna uchwała zebrania plenarnego Komitetu.
3. Przewodniczących sekcji wybiera zebranie plenarne Komitetu.
4. Zebrania sekcji odbywają się nie rzadziej niż dwa razy do roku.
5. W skład sekcji wchodzą wyłącznie członkowie Komitetu.
6. Zebrania naukowe sekcji są otwarte.

§12

1. W celu realizacji określonych zadań ustalonych przez zebranie plenarne lub Prezydium Komitetu w drodze uchwały zebrania plenarnego powoływane są zespoły.
2. Uchwałę o powołaniu zespołu, określającą jego zadania, skład i okres działalności, akceptuje Wiceprezes PAN nadzorujący prace komitetów.

§13

1. Redaktora naczelnego i członków komitetu redakcyjnego wydawnictw Komitetu wybiera zebranie plenarne Komitetu. Redaktora naczelnego na wniosek przewodniczącego Komitetu powołuje dziekan Wydziału I PAN. Przewodniczący Komitetu podaje do wiadomości dziekana skład komitetu redakcyjnego.
2. W wypadku wydawnictw, których współwydawcą jest placówka naukowa PAN lub inna placówka naukowa, wniosek o powołanie redaktora naczelnego i komitetu redakcyjnego wymaga uzgodnienia z dyrektorem tej placówki.

§ 14

Regulamin niniejszy, przyjęty przez zebranie plenarne Komitetu w dniu 7 marca 2016 roku, wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Wiceprezesa PAN nadzorującego prace Wydziału I PAN.

 

.............................................................................................................................................................................................................................................

 

Regulamin trybu wyboru członków komitetu naukowego i jego organów

(załącznik do uchwały Nr 28/2011 Prezydium PAN z dnia 26.05.2011 r. zmienionej uchwałą Nr 32/2011 Prezydium PAN z dnia 1 lipca 2011 r., uchwałą Nr 9/2012 Prezydium PAN z dnia 24 stycznia 2012 r., uchwałą Nr 56/2015 Prezydium PAN z dnia 22 września 2015 r. oraz uchwałą Nr 80/2015 Prezydium PAN z dnia 1 grudnia 2015 r.)

§1

1. W skład komitetu naukowego, zwanego dalej „Komitetem" wchodzi nie więcej niż 30 członków wyłonionych w wyniku wyborów.  W przypadku łączenia komitetów liczba członków Komitetu pochodzących z wyboru nie może być większa niż 40.

1a. W przypadku utworzenia nowego komitetu naukowego Dziekan Wydziału powołuje Komisję Wyborczą i ustala jej skład spośród osób reprezentujących dane środowisko naukowe.

2. W skład Komitetu wchodzą również członkowie Akademii i przedstawiciele Akademii Młodych Uczonych, których nie wlicza się do liczby, o której mowa w ust. 1.

3. Członkowie Akademii i członkowie Akademii Młodych Uczonych zgłaszają Dziekanowi Wydziału swój udział lub są zapraszani do uczestniczenia w pracach nie więcej niż dwóch Komitetów.

4. Komitet może w trakcie kadencji zapraszać do swojego składu specjalistów, w tym wymienionych w art. 35 ust. 5 ustawy o PAN, których liczba razem nie może jednak przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

5. Zaproszonych specjalistów powołuje w skład Komitetu Dziekan Wydziału na wniosek Komitetu.

§2

1. Dziekan Wydziału w porozumieniu z ustępującym Prezydium Komitetu powołuje Komisję Wyborczą Komitetu.

2. Informacja o wyborach jest umieszczana na stronie internetowej PAN.

3. Wybory członków Komitetu przeprowadza się poprzez zgłaszanie kandydatów na kartach do głosowania.

§3

1. Kandydatów na członków Komitetu legitymujących się co najmniej stopniem doktora habilitowanego, w liczbie nie większej niż 10 osób, zgłaszają właściwej Komisji Wyborczej pracownicy naukowi posiadający co najmniej stopień doktora habilitowanego z zakresu dyscypliny reprezentowanej przez Komitet.

2. Dziekan Wydziału w porozumieniu z ustępującym Prezydium Komitetu może ustalić inną liczbę osób niż ta określona w ust. 1, ale nie większą niż 30.

3. Zebranie plenarne Wydziału, uwzględniając stopień rozwoju i specyfikę dyscyplin wchodzących w zakres działania Wydziału, na wniosek Przewodniczącego Komitetu, może ustalić inny tryb wyboru członków Komitetu.

4. Tryb wyboru, o którym mowa w ust. 3 zatwierdza w drodze uchwały Prezydium Akademii.

§4

1. Termin, sposób i formę składania zgłoszeń kandydatów, o których mowa w § 3 ust. 1, ustala Dziekan Wydziału w porozumieniu z przewodniczącymi Komisji Wyborczych Komitetów.

2. Dziekan Wydziału w porozumieniu z przewodniczącymi Komisji Wyborczych Komitetów zatwierdza wzór karty do głosowania, która powinna zawierać:

1) wskazanie nazwy komitetu, do którego zgłaszana jest kandydatura;

2) wyodrębnione 10 miejsc na wpisanie nazwisk i miejsc zatrudnienia kandydatów;

3) niezbędne pouczenia.

3. Zgłoszenia mają charakter tajny.

4. Kandydatury zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

§5

1. Komisje Wyborcze Komitetów dokonują podsumowania głosów, jakie w wyborach otrzymali kandydaci i ustalają składy komitetów na nową kadencję zgodnie z uzyskaną kolejno największą liczbą głosów.

2. W przypadku, gdy liczba osób, które otrzymały równą liczbę głosów, przekracza liczbę członków Komitetu zgodną z § 1 ust. 1, wyboru kandydatów spośród osób o równej liczbie głosów dokonuje zebranie plenarne Wydziału w drodze głosowania.

3. Członków Komitetu powołuje Dziekan Wydziału.

§6

1. Na pierwszym posiedzeniu Komitetu, zwołanym i prowadzonym przez Dziekana Wydziału lub upoważnioną przez niego osobę, Komitet wybiera w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków:

1) przewodniczącego-elekta Komitetu;

2) zastępcę lub zastępców przewodniczącego Komitetu, sekretarza Komitetu oraz nie więcej niż 7 członków Prezydium Komitetu;

3) specjalistów, których Komitet zamierza powołać do swojego składu zgodnie z § 1 ust. 4;

4) Komisję Wyborczą;

5) ustała strukturę Komitetu z ewentualnym podziałem na sekcje, komisje i zespoły zadaniowe.

2. Przewodniczącego Komitetu powołuje Prezydium Akademii, po przedstawieniu wniosku przez dziekana właściwego Wydziału.

3. Przewodniczący Komitetu może pełnić swoją funkcję najwyżej przez dwie kolejne kadencje.

4. Wybory i ustalenia o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 5 mogą podlegać zmianom w trakcie kadencji po zatwierdzeniu odpowiednich wniosków przez dziekana Wydziału.

§7

1. W przypadku zmian w składzie osobowym Komitetu w części pochodzącej z wyboru, spowodowanych przyczynami losowymi lub nieuczestniczeniem w pracach Komitetu, członkiem Komitetu zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów spośród kandydatów, którzy nie weszli w skład Komitetu w wyborach.

2. W przypadku odwołania, rezygnacji, trwałej niemożności pełnienia funkcji przez przewodniczącego Komitetu, zastępcę przewodniczącego Komitetu lub członka Prezydium Komitetu przeprowadza się wybory uzupełniające, zgodnie z trybem przewidzianym w § 6.

3. Kadencja osób, o których mowa w ust. 1 i 2 kończy się wraz z upływem kadencji Komitetu.